گام اول

یک زمانی نمی دانیم ولی تلاش خودمان را می کنیم. اما دوست عزیز از این به بعد فصل دانستن است، دانستنی که تغییر در پی دارد و نتایج را برایمان رقم می زند. این مسیر را آنقدر رفته ام و تکرار کرده ام که ملکه ذهنم شده. در این مسیر خیلی ها کمکم کردند و خیلی هم زمان گذاشتم. در گامهای بعدی حرفهای کلیدی را گفتم که کمکت می کنند. میبینمت